Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI – PODSTAWOWE INFORMACJE

Polityka prywatności ma na celu udzielenie Ci informacji co do tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, jakie obowiązki nałożone są na nas jako na administratora Twoich danych, a także jakie prawa z tego tytułu przysługują Tobie.

Polityka prywatności jest zgodna z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Cezary Połoński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „CEZARY POŁOŃSKI CELTRON”, al. Karkonoska 59, 53-015 Wrocław nr NIP: 8992462592.

Dane kontaktowe: Tel. +48 794 173 076,e-mail: biuro@celtron.com.pl

W firmie Celtron nie wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 1. UPRAWNIENIA W OPARCIU O RODO

RODO wymienia szereg uprawnień, z których masz prawo korzystać. Na nas jako na administratorze spoczywa obowiązek ich rozpatrzenia. A są to:

1) prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO) - jeżeli będziesz chciał uzyskać od nas informacje na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych na Twój temat, a także kiedy będziesz chciał otrzymać od nas kopię Twoich danych;

2) prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO) jeżeli uznasz, że przetwarzane przez nas Twoje dane osobowe są np. niekompletne/nieaktualne/nieprawidłowe, możesz domagać się od nas ich uzupełnienia/aktualizacji/sprostowania;

3) prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO) - jeżeli uznasz, że nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe, możesz zażądać, abyśmy je usunęli (pamiętaj jednak, że pomimo wygaśnięcia zawartej między nami umowy, dalej będziemy mogli przetwarzać Twoje dane osobowe przez określony czas, jak na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów lub na podstawie naszego uzasadnionego interesu, jakim jest przede wszystkim dochodzenie ewentualnych roszczeń lub ochrona przed ewentualnymi roszczeniami do momentu ich przedawnienia);

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) - możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli:

a) Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat,

b) przetwarzamy je bezpodstawnie,

c) nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń; lub

d) na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych;

5) prawo do sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO):

a) sprzeciw na marketing - masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa, to zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w tym celu;

b) sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację - masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celach innych niż marketing bezpośredni. Powinieneś/powinnaś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego tym sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

6) prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO) - masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś/aś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu administratorowi (o ile będzie to technicznie możliwe);

7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO) - jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8) prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taką zgodę (wyraziłaś/eś) (art. 7 RODO) - w każdej chwili masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Powyżej zamieściliśmy poszczególne artykuły RODO, gdzie możesz dokładnie zapoznać się z treścią poszczególnych praw.

Pamiętaj także, że powyższe prawa nie mają charakteru bezwzględnego, co oznacza, że nie w każdej sytuacji Twoje żądanie zostanie przez nas uwzględnione. Sytuacje te wynikają przede wszystkim z przepisów RODO.

W jaki sposób możesz realizować powyższe prawa? W tym zakresie masz następujące możliwości:

1) wysyłając wiadomość e-mail na nasz adres kontaktowy: biuro@celtron.com.pl;

2) wysyłając swoje żądanie listownie na następujący adres korespondencyjny: al. Karkonoska 59, 53-015 Wrocław.

Twoje żądanie zostanie przez nas rozpatrzone w terminie 1 miesiąca, licząc od dnia otrzymania Twojego żądania. W sprawach szczególnie skomplikowanych lub w przypadku dużej liczby żądań, możemy przedłużyć termin rozpatrzenia żądania o kolejne dwa miesiące (takie uprawnienie wynika z art. 12 ust. 3 RODO). Niezależnie od tego, będziemy starali się rozpatrzyć Twoje żądanie najszybciej, jak to tylko możliwe.

Pamiętaj także, aby w swoim żądaniu zamieścić swoje dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail), gdyż dzięki temu będziemy wiedzieć, kogo dotyczy żądanie. Jeżeli jako administrator nie będziemy w stanie zidentyfikować osoby, która wnosi żądanie, będziemy musieli się do Ciebie zwrócić o udzielenie dodatkowych informacji w tym zakresie.

 1. ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby należycie chronić przetwarzane przez nas dane osobowe. Środki te są przez nas na bieżąco aktualizowane. Podejmujemy stale działania, aby przeciwdziałać wszelkim próbom naruszenia Twoich danych osobowych. Dostęp do Twoich danych osobowych mają wyłącznie osoby upoważnione.

 1. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

RODO zapewnia nam jako administratorowi szereg podstaw prawnych, jakie pozwalają na przetwarzanie danych osobowych. W naszym przypadku - w zależności od celu - stosujemy poniższe podstawy przetwarzania:

1) wyraziłeś/aś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas jako administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy jesteś dzieckiem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W dalszej części naszej polityki będziemy wymieniać cele, dla jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe, a przy tym wskazywać, jaka jest podstawa prawna ich przetwarzania (będzie to zawsze jedna z powyższych).

 1. W JAKICH CELACH PRZETWARZANE SĄ TWOJE DANE OSOBOWE

Poniżej przedstawiamy cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe (w nawiasach wskazujemy podstawy prawne przetwarzania, jakie wynikają z RODO, a jakie wyżej opisaliśmy):

1) w celu kontaktowania się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także innych środków komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

2) w celu zawarcia z Tobą umowy na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3) w celu wykonania i na podstawie zawartej między nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

4) w celu analitycznym, tj.:

a) doboru usług do potrzeb naszych klientów;

b) optymalizacji naszych usług na podstawie Twoich uwag na ich temat,

c) optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji),

co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

5) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

6) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

7) w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

8) w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb za pomocą profilowania, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

9) w celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług naszych partnerów, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb z pomocą profilowania, co jest naszym i naszych partnerów prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. INNI ODBIORCY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

1) podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu:

a) firmy zajmujące się działalnością księgową,

b) firmy zajmujące się działalnością prawniczą,

c) firmy zajmujące się działalnością informatyczną (wparcie IT).

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe są przekazywane innym podmiotom w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Z uwagi na korzystanie przez nas z usług takich podmiotów, jak Facebook, Instagram, czy też Google, przekazujemy Twoje dane osobowe do USA oraz Kanady. Zapewniamy jednak, że te podmioty posiadają standardy ochrony danych osobowych na analogicznym poziomie, jaki został ustanowiony przez standardy unijne.

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

1) Twoje dane pozyskane w celu zawarcia z nami umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałeś/aś w sprawie jej zawarcia;

2) Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem z nami umowy przetwarzamy przez okres jej obowiązywania, a po jej wygaśnięciu do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy;

3) Twoje dane mogą być przez nas także przetwarzane na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, jakie zobowiązują nas jako administratora do przetwarzania danych osobowych, takich jak ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (przez okres 5 lat od końca roku podatkowego), ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (5 lat);

4) Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej.

 1. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

W przypadku, kiedy zawierasz z nami umowę, podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem jej zawarcia (bez tego nie będziemy w stanie zrealizować dla Ciebie tej umowy).

W pozostałym zakresie podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, jeżeli chcesz korzystać z poszczególnych naszych usług (np. informacja o promocjach).

 1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Nie stosujemy wobec Ciebie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Tym niemniej w procesie przetwarzania danych osobowych stosujemy profilowanie. Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych, które polega na wykorzystywaniu tych danych osobowych do oceny niektórych cech osoby, której dane dotyczą, w szczególności analizy lub prognozy aspektów dotyczących jej efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

My stosujemy profilowanie względem Ciebie w celu dopasowania naszej oferty do Twoich preferencji, w celach marketingowych. Pamiętaj, że zawsze możesz wysłać do nas żądanie, gdzie będziesz mógł domagać się od nas zaprzestania profilowania na podstawie Twoich danych osobowych.


POLITYKA COOKIES
I POZOSTAŁE TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

Podobnie jak wszystkie strony internetowe, również nasza strona posługuje się plikami cookies. Dzięki temu jesteśmy w stanie jak najlepiej dostosować naszą ofertę do preferencji klientów (w tym również do Twoich).

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie, tablecie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

Okres przechowywania cookies na Twoim urządzeniu jest różny w zależności od tego, z jakim cookies mamy do czynienia. Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (tzw. trwałe cookies).

Poniżej znajdziesz więcej szczegółowych informacji w zakresie cookies.

 1. ZGODA NA STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES

Podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej zostanie Tobie wyświetlona informacja na temat stosowania plików cookies. Jeżeli pewnego dnia wyczyścisz pamięć swojej przeglądarki internetowej, to wówczas prawdopodobnie podczas kolejnej wizyty na stronie internetowej zostanie Tobie przedstawiona ponownie powyższa informacja.

Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Każda z przeglądarek zarządza w inny sposób plikami cookies, w menu pomocniczym każdej z nich znajdują się wyjaśnienia, w jaki sposób zmienić ustawienia cookies. W każdym razie nie zapomnij, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu nie tylko ze strony internetowej, ale także innych stron internetowych, które stosują cookies.

 1. COOKIES WŁASNE

Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej, w szczególności dla procesu realizacji przez nas umowy i logowania do konta użytkownika.

 1. COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH

Strona internetowa, podobnie jak większość stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od tych podmiotów. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów oraz linki do ich stron internetowych:
1) Google, Google Analytics, Google ADS - https://policies.google.com/privacy?hl=pl
2) Facebook - https://m.facebook.com/about/privacy

 1. RODZAJE COOKIES

Do cookies, jakie wykorzystujemy w celu realizowania przez nas zamówień, a także optymalizacji jakości naszych usług, należą:

1) cookies z danymi wprowadzanymi przez Ciebie (identyfikator sesji) na czas trwania sesji na stronie internetowej (userinputcookies);

2) uwierzytelniające cookies, które są wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji na stronie internetowej (authenticationcookies);

3) cookies, które służą do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (usercentricsecuritycookies);

4) sesyjne cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza Flash), na czas trwania sesji na stronie internetowej (multimedia playersessioncookies);

5) trwałe cookies, które służą do personalizacji Twojego interfejsu na czas trwania sesji na stronie internetowej lub nieco dłużej (userinterfacecustomizationcookies);

6) cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania przez Ciebie ze strony internetowej, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania naszej strony internetowej). Google nie wykorzystuje zebranych danych do Twojej identyfikacji, ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

Wykorzystujemy również cookies do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Ciebie reklamy behawioralnej. Po raz kolejny chcemy podkreślić, że jeżeli nie zgadzasz się na tego typu posługiwaniem się plików cookies, możesz dokonać niezbędnych zmian z poziomu Twojej przeglądarki internetowej.

 1. LOGI SERWERA

Podczas korzystania przez Ciebie ze strony internetowej, dochodzi do przesyłania zapytań do serwera. Wszystkie te zapytania są zapisywane i przechowywane na logach serwera.

Wskazane logi zawierają m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z których korzystasz.

Niezależnie od powyższego pamiętaj jednak, że powyższych danych nie traktujemy jako dane osobowe, ponieważ nie służą one do zidentyfikowania konkretnego klienta odwiedzającego stronę internetową. Korzystanie z tych logów ma wyłącznie na celu wsparcie administracyjne strony internetowej. Zawartość logów jest udostępniana wyłącznie upoważnionym do tego celu osobom.

Call Now Button